Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 34ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 34ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2019 09:48

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 13/12/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 13-12-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16902/9-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (η με αριθμό πρωτοκόλλου: 15801 με ημερομηνία υπογραφής την 18/12/2019 και με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 18SYMV004221764 (2018-12-18) οικείας Σύμβασης).

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση για τις δαπάνες μετακίνησης του Δημάρχου  του Δήμου Φαιστού  στην Αθήνα

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%) και συνολικής αξίας: ποσό των 60.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Τροποποίηση της αριθμό 195/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος έργου, ως προς το Μέρος Α του Παραρτήματος Ι των όρων της διακήρυξης.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Εξώδικο ή  μη  συμβιβασμό  για απαιτήσεις   εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων για ΜΑΠ & ΓΑΛΑ

Γ.

Νικολιδάκης

6 Τροποποίηση  Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ αμοιβών δικαστικών επιμελητών

Γ.

Νικολιδάκης

7

Τροποποίηση  Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών

Γ.

Νικολιδάκης

8

Δαπάνες για την παράθεση γεύματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη Μάκη και στην αντιπροσωπεία του, κατά την έκτακτη επίσκεψη του στο  ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ, για να συζητηθούν τα σημαντικά θέματα των αγροτών και των παραγωγών της περιοχής.

Γ.

Αρμουτάκης

9 Τροποποίηση  Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξυπηρέτησης του δανείου της πρώην ΔΕΠΑΤ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική  Τράπεζα

Γ.

Νικολιδάκης

10 Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις παιδικές εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων 2019   στο Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg