Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 32ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 32ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 09:32

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 22/11/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 22-11-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16090/18-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

"Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ   έτους 2020"

Γ.

Νικολιδάκης

2

Δαπάνες για τη μετακίνηση των Αντιδημάρχων του Δήμου Φαιστού  στην Αθήνα.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2020 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα, απορριμματοφόρα του Δήμου Φαιστού»

Γ.

Νικολιδάκης#mce_temp_url# 

Χάρτης περιοχής

map.jpg