Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 31ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 31ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 14:44

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 12/11/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 12-11-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 15668/8-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων  30.6266.0002 με τίτλο «αναβάθμιση προγράμματος Η/Μ μελετών και προγραμμάτων ενεργειακών μελετών».

Γ.

Νικολιδάκης

2

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια υλικών θερμομόνωσης».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Υγρομόνωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Μονώσεις δωμάτων κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Γαλιάς».

Γ.

Νικολιδάκης

5

Ανάκληση της υπ΄άρ. 175/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Γ.

Νικολιδάκης

6 Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία  157.257,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία 194.998,68 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για Δασοπυρόσβεση».

Γ.

Νικολιδάκης

8

Την άσκηση    ή  μη    ένδικων μέσων κατά  της  υπ'αριθμ.  114/2019  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μοιρών (ΑΓΩΓΗ  ΜΙΧ.  ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

Γ.

Νικολιδάκης

9 Την άσκηση    ή  μη    ένδικων μέσων κατά  της  υπ' αριθμ. 336/2019  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου (ΑΓΩΓΗ ΕΛΕΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ)

Γ.

Νικολιδάκης

10 Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 157.257,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και με συνολική αξία: ποσό των 194.998,68 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

11

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος.

Γ.

Νικολιδάκης

12

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Κοινότητας Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

13

Ανάκληση  της υπ’αρ. 177/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού», με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg