Αποφάσεις 25ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 09:38

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 09/08/2019

Στις Μοίρες  σήμερα, την 09-08-2019 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε ΈΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 11172/8-8-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

Απ. Περιγραφή
1

Ορισμός υπολόγου, για την συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού στη θέση «Μέσα Λύσματα», της Τ.Κ. Καστελίου του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Ορισμός υπολόγου, για την «ηλεκτροδότηση Γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά στη θέση ¨Μέσα Βρύσ稻

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για το έργο «Διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου», Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης