Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 13:22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 03/10/2019

Στις Μοίρες  σήμερα, την 3-10-2019 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 13382/27-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

Απ. Περιγραφή
1

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού για την Δημοτική Περίοδο από 08-09-2019 έως 06-11-2021.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Αίτηση της Αγλαΐας Ζώη, περί παραίτησης από ένδικα μέσα.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για Δασοπυρόσβεση», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 8.063,00 ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 9.998,12 Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα, απορριμματοφόρα του Δήμου Φαιστού», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 33.260,00  ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 41.242,40 Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%),και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

Γ.

Νικολιδάκης

6

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της «Μελέτης διευθέτησης- οριοθέτησης ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού  Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού, ορισμός  οριστικού αναδόχου.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση  των ΚΑ εσόδων και εξόδων του προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

9

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού  για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 70.8115.0002 με τίτλο « δικαστικές αποφάσεις», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

10

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής, εκτιμώμενης αξίας ποσό των 48.387,10 σε Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας ποσό των 60.000,00 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

11

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με την δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1322.0078  με τίτλο «προμήθεια οχημάτων Δήμου Φαιστού»

Γ.

Νικολιδάκης

12

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με την δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 20.6117.0001  με τίτλο «δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών»

Γ.

Νικολιδάκης

13

Δαπάνες για τη μετακίνηση του  Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου  και του αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

Γ.

Νικολιδάκης#mce_temp_url# 

Χάρτης περιοχής

map.jpg