Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 23ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 23ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2019 13:13

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 26/07/2019

 

Στις Μοίρες , την 26-7-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 10211/22-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

Απ. Περιγραφή
1

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά από τον ΚΑ 3123.0002 του σκέλους των εσόδων μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 1322.0064 με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» ποσού 202.000,00 ευρώ

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου»

Γ.

Αρμουτάκης

3

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 (τροποποίηση).

Γ.

Αρμουτάκης

4

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 8.063,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 9.998,12 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Αρμουτάκης

5

Τροποποίηση της 7583/3-6-2019 σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός ρείθρων, πρανών και ακάλυπτων χώρων από αυτοφυή βλάστηση»

Γ.

Αρμουτάκης

6 Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια  διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 8.063,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 9.998,12 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), με την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και την συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 127: «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του Ν. 4412/2016, ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής και κατά της διακήρυξης.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg