Αποφάσεις 20ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2019 10:26

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 08/07/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 8-7-2019 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 9434/4-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Εκπόνησης της «Γεωλογικές – γεωτεχνικές μελέτες υπηρεσίας», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση πρακτικού  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση ΚΟΥΤΕΛΟ της Τ.Κ. Βοριζίων.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης , έγκριση των συντασσόμενων τευχών , ορισμός επιτροπής, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού : «Μελέτη διευθέτησης - οριοθέτησης ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης

4

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με ενίσχυση του  ΚΑ 3123.0002 (έσοδα ) και του ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το ποσό των 150,00 ευρώ ( σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  με αρ. πρωτ.66621/25-6-2019)

Γ.

Αρμουτάκης

5

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στο  ΚΑ 1322.0064 (έσοδα ) και στο ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» του ποσού των 150,00 ευρώ ( σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  με αρ. πρωτ.66621/25-6-2019) Ορθή Επανάληψη.

Γ.

Αρμουτάκης

6

Τροποποίηση Π/Υ  οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 1.000,00 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»

Γ.

Αρμουτάκης