Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 15ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 15ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2019 10:17

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 07/06/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 7-6-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 7681/3-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας,  ορισμός μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού του Υποέργου «Μελέτες Ωρίμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς» με κωδικό MIS 5022171.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο ΔΣ.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 154/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής εξόδων μελέτης  σε έργο προμελέτης επέκτασης συμπλήρωσης δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μοιρών

Γ.

Αρμουτάκης

4

Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 101/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση κόμβου Πιτσιδίων-Ματάλων

Γ.

Αρμουτάκης

5

Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 118/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ηλεκτροδότησης κτηρίου Πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες

Γ.

Αρμουτάκης

6 Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 177/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ηλεκτροδότησης χώρου στάθμευσης οχημάτων Δ. Φαιστού

Γ.

Αρμουτάκης

7

Καθορισμός όρων διεξαγωγής  διαγωνισμού εκμίσθωσης           καλλιεργήσιμης  γης στην θέση ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Γ.

Αρμουτάκης

8

Καθορισμός  όρων διεξαγωγής  διαγωνισμού εκμίσθωσης    καλλιεργήσιμης  γης στη θέση Λιβάδεια Τ.Κ.  Φανερωμένης

Γ.

Αρμουτάκης

9 Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού.

Γ.

Αρμουτάκης

10 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη- κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα».

Γ.

Αρμουτάκης

11

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 8.157,41 ευρώ από τον ΚΑ 70.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση φωτισμού για μονάδα pellet» μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου  ΚΑ 25.7325.0001 «ηλεκτροδότηση Γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά στη θέση ¨Μέσα Βρύσ稻

Γ.

Αρμουτάκης

12

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια  διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 60.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%, με την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και την συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 127: «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του Ν. 4412/2016, ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής και κατά της διακήρυξης.

Γ.

Αρμουτάκης

13

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια  διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  υλικών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 32.257,81 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 39.999,68 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), με την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και την συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 127: «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του Ν. 4412/2016, ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής και κατά της διακήρυξης.

Γ.

Αρμουτάκης

14

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης , έγκριση των συντατσσόμενων τευχών , καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού σύνταξη της διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας υλικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

15

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης , έγκριση των συντατσσόμενων τευχών , καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού σύνταξη της διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού

Γ.

Αρμουτάκης


16
Έγκριση της με αρ. 17/2019 μελέτης του έργου: Ανακατασκευή  ρολογιού Τ.Κ. Πόμπιας- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού».

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg