Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 14ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 14ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 07 Ιούνιος 2019 12:41

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 29/05/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 29-5-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 7107/24-5-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας «έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος»

Γ.

Αρμουτάκης

2

Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων».

Γ.

Αρμουτάκης

3

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων.

Γ.

Αρμουτάκης

4

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την υπ’ άρ. 167/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Γ.

Αρμουτάκης

5

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Τοπικής Κοινότητας Σκουρβούλων»

Γ.

Αρμουτάκης

6 Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού»

Γ.

Αρμουτάκης

7

Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015  του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg