Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 16ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 16ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2019 09:58

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 14/06/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 14-6-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 8001/10-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Περίου δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ελαστικών», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 33.260,00 σε ευρώ (χωρίς το φπα 24%), συνολικής αξίας: 41.242,40 σε ευρώ (μαζί με το φπα 24%).

Γ.

Αρμουτάκης

3

Παράσταση Νομικού Συμβούλου σε ποινικό δικαστήριο

Γ.

Αρμουτάκης

4

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του δήμου με μεταφορά ποσού 2.458,55 ευρώ με δημιουργία νέου  κα εξόδων με τίτλο «μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ  στην Δ.Κ. Ζαρού»

Γ.

Αρμουτάκης

5

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του δήμου με μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 35.6654.0002 με τίτλο «προμήθεια υλικών για τον καθαρισμό ακτών» μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου  ΚΑ 35.6654.0001  με τίτλο « προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών»

Γ.

Αρμουτάκης

6 Η τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 24.600,00 ευρώ από τον ΚΑ 10.6162.0001 , με τίτλο «αμοιβή για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)» και από τον ΚΑ 15.7332.0001 με τίτλο «συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής» μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού για δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων

Γ.

Αρμουτάκης

7

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 33.260,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 41.242,40 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), με την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και την συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ενστάσεις κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και κατά της διακήρυξης.

Γ.

Αρμουτάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg