Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 9ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 9ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2019 10:27

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 27/03/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 27-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 2585/1-3-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 70.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού από τον  ΚΑ  61.7331.0008 και δημιουργία νέου ΚΑ 61.7135.0016 με τίτλο «εξοπλισμός σταδίου Μοιρών (Προμήθεια πάγκων, εστιών, πλαστικών καθισμάτων, βοηθητικών προκατασκευασμένων αιθουσών, απινιδωτή)».

Γ.

Αρμουτάκης

2

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 2.452,33 ευρώ από το αποθεματικό και ενίσχυση του ΚΑ 15.8116.0001

Γ.

Αρμουτάκης

3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 2.356,00 ευρώ από το αποθεματικό με δημιουργία νέου ΚΑ 15.8113.0005

Γ.

Αρμουτάκης

4

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 17.000,00 ευρώ μέσω  αποθεματικού από τον ΚΑ 30.6261.0001 και δημιουργία νέου  ΚΑ 30.6262.0001 «Συντήρηση και αποκατάσταση ηρώου πεσόντων ΤΚ Καμαρών»

Γ.

Αρμουτάκης

5

Την έγκριση της αρ. 40/2018  μελέτης του έργου «συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού –συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Αρμουτάκης

6 Την έγκριση της αρ. 54/2018  μελέτης του έργου «ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση ¨Φτεριά¨», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού –συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Αρμουτάκης

7

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της γνώμης (γνωμοδότηση/εισήγηση) παρέχουσα από το αρμόδιο συλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης» επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, όπως προέκυψαν κατά το πρώτο στάδιο: αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, στα πλαίσια διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου σύναψη σύμβασης Παροχής γενικών υπηρεσιών/συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%: ποσού των 59.677,42 σε Ευρώ

Γ.

Αρμουτάκης

8

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου (προσωρινός)  κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα»

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg