Αποφάσεις 8ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019 09:46

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 12/03/2019

 

Στις Μοίρες  την 12-3-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 2842/6-3-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού».

Γ.

Αρμουτάκης