Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 7ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 7ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 12:42

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 05/03/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 5-3-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 2585/1-3-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση ανάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ  για το έργο «επαύξηση ισχύος στην ηλεκτρική παροχή του γηπέδου Τυμπακίου».

Γ.

Αρμουτάκης

2

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ 10.6115.0007 με τίτλο « αμοιβή για τον έλεγχο ισολογισμού χρήσης  2017» ποσού 8.500,00 ευρώ, εισήγηση ΔΣ.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ 70.6117.0001 με τίτλο « Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Φαιστού» ποσού 20.000,00 ευρώ, εισήγηση ΔΣ.

Γ.

Αρμουτάκης

4

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ του έργου « Αντικατάσταση στέγης Νηπιαγωγείου Ζαρού και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ζαρού», της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ50200012), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

5

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 31.000,00 ευρώ του έργου « Προμήθεια ηλιακών φωτιστικών για την Τ.Κ. Καλαμακίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2013ΕΠ00200010), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

6 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 168.000,00 ευρώ του έργου « συντήρηση δημοτικού σχολείου Βοριζίων», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2013ΕΠ00200010), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

7

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 80.000,00 ευρώ του έργου « συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων  και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Πετροκεφαλίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200007),εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

8

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 ευρώ του έργου « προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής», της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ50200001), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

9 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.000,00 ευρώ του έργου «προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Γρηγοριάς», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200006), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

10

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.000,00 ευρώ του έργου «προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Μαγαρικαρίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200006), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

Γ.

Αρμουτάκης

11

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά ποσού 5.000,00 από το  αποθεματικό με δημιουργία νέου ΚΑ 35.6234 με τίτλο «μισθώματα  μεταφορικών μέσων», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Αρμουτάκης

12

Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου « διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου

Γ.

Αρμουτάκης

13

Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Αρμουτάκης

14

Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Γ.

Αρμουτάκης

15

Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της μελέτης «κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης  Μοιρών

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg