Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 6ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 6ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2019 12:28

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 28/02/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 1883/15-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

Απ. Περιγραφή
1

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή διαγωνισμό του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, και χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του αρχικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού,  για την ανάθεση του τμήματος 2,  του τμήματος 3, του τμήματος 4, και του τμήματος 6, της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και  συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού.

Γ.

ΑρμουτάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg